Operationspflegeteam

 

Organigramm (23 KB)

Krzysztof Szmigiel
Krzysztof Szmigiel
Leiter Operationspflegebereich
Monika Ledermajer
Monika Ledermajer
Stv. Leiterin Operationspflegebereich
Simona Bianco
Simona Bianco
Hygieneverantwortliche